Implementacija

In company

 

Lean Six Sigma u Vašoj organizaciji

Lean Six Sigma je mnogima poznata kao metodologija za efikasno izvođenje projekata ali je ona mnogo više od toga. Lean Six Sigma je beskompromisna filozofija poslovanja, organizaciona struktura orijentisana ka stalnom poboljšanju uz primenu efikasnih alata i koncepata. Kao takva, Lean Six Sigma je pravi odgovor za najveće kompanijske izazove kao što su poboljšanje pozicije na tržistu, smanjenje troškova i kontrola kvaliteta.

U zavisnosti od Vaših ambicija, Lean Six Sigma se implementira u fazama. Svaka kompanija je specifična. Zato ne postoji generički model implementacije koji bi odgovarao svima. Zajedno sa Vama, The Lean Six Sigma Company će razviti plan implementacije baziran na Vašim potrebama i mogućnostima.

Lean Six Sigma kao nauka iz oblasti organizacije rada

Jedna zrela Lean Six Sigma organizacija se prepoznaje po svojim ljudima, koji svakodnevno poboljšavaju svoj način rada i procese, kao deo svojih rutinskih aktivnosti, ali i kroz projekte koji imaju za cilj značajna poboljšanja. Za to je potrebno da ljudi poznaju metodologiju. Da bi Lean Six Sigma postigla uspeh, potrebna je i podrška rukovodstva, koje ima veoma značajnu ulogu. Menadžeri su sponzori projekata, i kao takvi su odgovorni za njihov uspeh. Oni odlučuju o prioritetu projekata, biraju ih i pomažu otklanjanju barijera u njihovom sprovođenju, kako bi oni koji projekat izvode bili uspešni u implementacji Lean Six Sigma.

Na priloženom grafikonu je šematski prikazan Lean Six Sigma pristup (grafikon je na holandskom jeziku, kontaktiraje kancelariju u Beogradu ukoliko Vam je potrebna pomoć u razumevanju):

Implementacija – korak 1: Odredite Vaše ciljeve

Kroz naše višegodišnje iskustvo, spoznali smo da organizacije mogu da se kategorizuju u tri različita “nivoa zrelosti”, kada govorimo o poboljšanju procesa. Najviši nivo, nivo konstantnog poboljšanja (promene), poznat je u literaturi i kao Operational Excellence (besprekorno izvođenje). Organizacije kao General Electric (GE) i Toyota su na tom nivou. Unapređenje procesa, po metodologiji Lean Six Sigma, je ugrađeno u njihov “genetski kod”, kroz čitavu organizacionu strukturu. Oni ne kriju da je baš Lean Six Sigma ono što ih je dovelo na sam vrh u poslovanju.

Drugi nivo je takozvani pristup “poboljšanja” ili “popravke”. Taj nivo karakteriše selektivno poboljšanje u različitim segmentima organizacije. U tom slučaju se pristupilo optimizaciji kroz Lean Six Sigma implementaciju u samo nekim sektorima, u osnovnim procesima. Najčešće je to inicirano iz samih delova organizacije, koji će biti izloženi Lean Six Sigma implementaciji, bez aktivnog učešća najviših rukovodećih struktura.

Treći nivo je nivo “najnužnije popravke”. Lean Six Sigma se koristi za unapređenje nekih procesa, onih koji su u okviru organizacije prepoznati kao kritični i menjaju objektivnu šansu za opstanak organizacije na tržištu u datim uslovima. Unajmljuju se konsultanti ili se obrazuje nekolicina kadrova da pristupe rešavanju nekih gorućih problema Lean Six Sigma metodologijom.

Određivanje Vaših ambicija, u “smislu nivoa zrelosti” koji želite da dosegnete, zavisi od toga koliko možete da angažujete ljude i koliko su bolni problemi sa kojima se susrećete. Svaki nivo ima svoj specifičan put implementacije. Taj put je takođe definisan i tipom organizacije koju imate. Zato nema implementacijskog modela jednakog za sve. The Lean Six Sigma Company može zajedno sa Vama da razmisli o najboljem pristupu i putu ka uspehu za Vašu kompaniju.

Funkcije i njihova odgovornost

Organizacija koja je aktivna u konstantnom poboljšanju ima veliki broj ljudi koji se bave poboljšanjem procesa, kojima je to osnovni posao (posvećuju mu svoje puno radno vreme), ili je to jedan od integralnih elemenata u njihovom poslu (posvećuju tome deo svog radnog vremena). U Lean Six Sigma organizaciji kao takvoj, različite pozicije u firmi će se baviti, u principu, sa 5 različitih disciplina. Nivo treninga koji je pohađan određuje koliko će tih disciplina polaznik kasnije moći da upotrebi. To ne znači da bi svi trebalo da budu trenirani na najvišem nivou. Sposobnost unapređenja procesa ja nužna na različitim nivoima (od bazičnog – White Belt, do najvišeg – Master Black Belt). U priloženom grafikonu su predstavljene različite pozicije: